Op 4 oktober 2018 werd ter gelegenheid van een Journée de Réflexion en Concertation (JRC, Dag van Reflectie in Overleg) binnen het LAC een nieuw orgaan opgericht, de Conseil d’Action et Projets (CAP, Raad voor Acties en Projecten), een rechtstreeks gevolg van de stappen die werden gezet om tussen de culturele centra in het Brussels Gewest een samenwerking uit te werken.

Deze structuur kwam tot stand tijdens verschillende gedachtewisselingen, discussies en workshops die werden georganiseerd tijdens twee Dagen van Reflectie in Overleg (JRC), op 19 april en 4 oktober 2018. De bedoeling was om beter in te spelen op de logica van samenwerking tussen de culturele centra, met behoud van de nieuwe dynamiek van openheid en participatie van het LAC.

De oprichting van het CAP is rechtstreeks geïnspireerd op het Decreet over de Culturele Centra van 21 november 2013, en meer specifiek op de bepalingen die de rol definiëren van de Conseil d’orientation des Centres culturels (Oriënteringsraad voor de culturele centra). Aldus beantwoordt het CAP aan ‘de noodzaak om de directie en het team (van het LAC) te ondersteunen in de dubbele opdracht van enerzijds oriëntering en adviesverlening en anderzijds ondersteuning bij de uitwerking van diverse tools, zoals de synthese van terreinanalyses, de synthese van de pilootvergaderingen of de verschillende evaluaties.’

De gelijkenissen tussen de twee organen hebben ook betrekking op de meerstemmigheid en de heterogene samenstelling van de Raad om ‘de expertises, de visies, de opvattingen en de referentiegroepen’ te vermengen met ‘de bekommernis om het algemeen belang en dus te voorkomen dat er persoonlijke of corporatistische belangen meespelen; het eens zijn over de waarden en de missies; het vertegenwoordigen van verschillende expertises.

Bovendien wil het CAP nadenken over mechanismen (inzake besluitvorming maar ook wat de evaluatie en de zelf-evaluatie betreft) die het mogelijk maken om:
de leden van het LAC (culturele centra en andere socioculturele en artistieke actoren) warm te maken voor de werking/projecten/activiteiten van het LAC en hun betrokkenheid te stimuleren, zodat ze zich engageren en meer en meer gaan interageren, zowel op het niveau van de projecten als op het niveau van het netwerk/platform;
impulsen te geven aan nieuwe dynamieken en gedachtewisselingen met betrekking tot de aanpak en het werk van de twee andere hierboven genoemde niveaus van werking;
een werking te definiëren die aangepast is aan zowel de (toekomstige) samenwerking van de Brusselse culturele centra die het voorwerp uitmaakt van voorliggende erkenningsaanvraag als aan de nieuwe, uitgebreide structuur van het LAC.

In 2019 heeft het CAP geprofiteerd van een jaar van experimenteren om zichzelf te structureren alvorens zijn fundamentele rol in het kader van de Brusselse culturele samenwerking vanaf 2020 op te nemen. Een handvest somt de basiselementen van zijn werking op en kan hieronder worden geraadpleegd.
Raadpleeg het CAP-handvest